ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το ecofuels.gr, είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης στερεών οικολογικών καυσίμων μέσω διαδικτύου (εφεξής «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»), της εταιρείας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21950450000 και την επωνυμία «Μ. ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που έχει έδρα στην Λεωφόρο Μάχης Κρήτης αρ.49, Ρέθυμνο Κρήτης ΤΚ 74100 τηλ.: 28310-57580, fax: 28310-57583, e-mail: info@ecofuels.gr (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αγορών με «ηλεκτρονικό» τρόπο.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται οι όροι που ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση και παράδοση αγαθών, τόσο για τις απευθείας αγορές από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χρήση PAYPAL όσο και για τις παραγγελίες (τηλεφωνικά, μέσω e-mail, fax) που γίνονται με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ως καταλόγου.

Ο επισκέπτης/πελάτης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ»), οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο και καλείται να ελέγχει πριν κάθε συναλλαγή του με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για την αλλαγή τους, χωρίς άλλη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ πέρα από την τροποποίηση του παρόντος κειμένου και την ανάρτηση του στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις των όρων δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πωλήσης και τρέχουσες συναλλαγές, δηλαδή οι όροι ισχύουν όπως αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατά τη στιγμή της παραγγελίας και στη συνέχεια θα επιβεβαιώνονται στην έγγραφη αποδοχή παραγγελίας (βλ. παρακάτω 5. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ).

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εάν δεν συμφωνεί ή έχει επιφυλάξεις για μέρος ή για το σύνολο των όρων οφείλει να απέχει από κάθε συναλλαγή με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μην κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένού του. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τόσο η απευθείας αγορά από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ όσο και η παραγγελία με χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ως καταλόγου για άλλα είδη παραγγελίας (τηλεφωνικά, μέσω e-mail, fax), ως συμβάσεις εξ' αποστάσεως ρυθμίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα με την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτές τέθηκαν σε ισχύ από την 13/06/2014 - ΦΕΚ 2144/Β/30.8.2013).

Για τη χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν απαιτείται εγγραφή (με χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ειδικά για τις απευθείας αγορές από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χρήση PAYPAL, o ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να γνωρίζει ότι:

 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν αποθηκεύονται σε μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρίζονται απευθείας από τον ΠΕΛΑΤΗ σε ασφαλές περιβάλλον (με χρήση πρωτοκόλλου SSL που είναι παγκόσμιο standard στην κρυπτογράφηση στοιχείων) της συνεργαζόμενης εταιρείας PAYPAL.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την συναλλαγή του με την PAYPAL. O ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να συμπληρώσει σωστά και αληθινά τα πεδία στις on-line φόρμες της PAYPAL και ειδικότερα αυτά που αφορούν την διεύθυνση παράδοσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ενεργή διεύθυνση e-mail. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από την PAYPAL στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση και εκτέλεση της παραγγελίας και παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά, οι τιμές και η διαθεσιμότητα τους, βρίσκονται αναρτημένα στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και είναι προσβάσιμα σε όλους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ.

Εξυπακούεται ότι τυχόν τροποποιήσεις τιμών στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δεν επηρεάζουν τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις πωλήσης και τρέχουσες συναλλαγές, δηλαδή η τιμή που χρεώνεται σε κάθε προϊόν για κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή θα είναι η τιμή που ορίζεται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κατά το χρόνο της παραγγελίας, και όπως αυτή θα επιβεβαιώνεται στη συνέχεια στην έγγραφη αποδοχή παραγγελίας (βλ. παρακάτω 5. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ).

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ή το αντίστροφο.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων, των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, γίνεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων χωρίς ουδεμία παρεμβολή ή εμπλοκή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την δυνατότητα να εξετάσει τα προϊόντα στο φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και να συμβουλευτεί τα τεχνικά έγγραφα του προϊόντος (όπως πιστοποιήσεις, εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τις δηλώσεις του κατασκευαστή), τα οποία είναι αναρτημένα σε μορφή PDF στο παρόν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ σχετικά με την άμεση διαθεσιμότητα ή για την εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης των προϊόντων. Διευκρινίζεται όμως ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κατασκευάζει η ίδια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, και ότι η εκτιμώμενη ημερομηνία διάθεσης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις καθυστερήσεις εκ μέρους των κατασκευαστών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές λειτουργίας του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της καλής πίστης εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπιστώσει ότι κάποιο χαρακτηριστικό ή/και τιμή προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, δηλαδή παραγγελιών από διαφορετικούς/ξεχωριστούς ΠΕΛΑΤΕΣ.

Στις τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%).4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Για τη σύναψη σύμβασης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν απαιτείται εγγραφή (με χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης») ούτε υφίσταται καμία χρέωση του ΠΕΛΑΤΗ εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη χρήση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Η σύναψη έγκυρης σύμβασης πώλησης μέσω του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, προϋποθέτει ο ΠΕΛΑΤΗΣ να είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την εξόφληση από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Υπογραμμίζεται ρητά ότι τόσο η απευθείας αγορά από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χρήση PAYPAL όσο και κάθε άλλη μορφή παραγγελίας όπως η τηλεφωνική παραγγελία και η παραγγελία εγγράφως μέσω fax ή email έχουν την έννοια υποβολής πρότασης από τον ΠΕΛΑΤΗ (πρόσκλησης προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για κατάρτιση σύμβασης. Η παραγγελία παραλαμβάνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταρτίζει την σύμβαση πώλησης και η σύναψη της επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ. Η δήλωση αυτή αποδοχής εκδηλώνεται με την έγγραφη αποδοχή παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (βλ. παρακάτω 5. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ). Αποστολή μηνύματος e-mail ή τηλεφωνική επιβεβαίωση για την λήψη της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της ή σύναψη σύμβασης.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας μέσω PAYPAL εφόσον κρίνει ότι είναι αδύνατη η επιβεβαίωσή της εντός δύο εργάσιμων ημερών. Μετά το διάστημα των δύο ημερών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχωρά άμεσα σε επιστροφή (refund μέσω PAYPAL) του συνόλου του ποσού που έχει σταλεί, το οποίο και πιστώνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στον λογαριασμό PAYPAL ή την πιστωτική κάρτα του ΠΕΛΑΤΗ ανάλογα με το τι έχει χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η άρνηση εκτέλεσης παραγγελίας μέσω PAYPAL δεν συνεπάγεται και υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να γνωστοποιήσει την άρνηση αυτή στον ΠΕΛΑΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ την δυνατότητα παραγγελίας εξ αποστάσεως και παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με καταβολή του τιμήματος της αγοράς σε μετρητά, κατά την παραλαβή των προϊόντων. Η εν λόγω παραγγελία θα επιβεβαιώνεται με την έγγραφη αποδοχή παραγγελίας (βλ. παρακάτω 5. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ) στην οποία θα ορίζεται η διάρκεια ισχύος της και οι ημερομηνίες παραλαβής από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προσέλθει, κατά την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, η παραγγελία θα ακυρώνεται, μη υπέχουσας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ευθύνης εκ της αιτίας αυτής. Αν ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή από το φυσικό κατάστημα), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί περαιτέρω παραγγελίες.

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν κοινοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την διεύθυνση e-mail του ή fax επικοινωνίας, η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των αγαθών.

5. ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην έγγραφη επιβεβαίωση αποδοχής εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της παραγγελίας του, πέραν των όρων του παρόντος κειμένου, λαμβάνει γνώση:

 • ότι αντισυμβαλλόμενος του ΠΕΛΑΤΗ είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην αρχή του παρόντος,
 • της ποσότητας και των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που παραγγέλλονται,
 • της συνολικής τιμής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσειων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλης δαπάνης,
 • του τρόπου πληρωμής και των διευθετήσεων παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα,
 • ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως τηλεφωνικά στον αριθμό 28310 57580 ή με e-mail στη διεύθυνση info@ecofuels.gr και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού εξετάσει το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον ΠΕΛΑΤΗ το συντομότερο δυνατό,
 • ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος που αναφέρονται παραπάνω (βλ. παρακάτω 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ),
 • ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί ως τελικός αποδέκτης/καταναλωτής και επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει ειδικά στην περίπτωση της παραγγελίας στην οποία η αποστολή προϊόντων γίνεται από τις αποθήκες του κατασκευαστή στο εξωτερικό, οπότε και αποτελεί εξατομικευμένη παραγγελία που πραγματοποιείται ειδικά για τον ΠΕΛΑΤΗ, και άρα εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξατομικευμένο προϊόν.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που o ΠΕΛΑΤΗΣ απέκτήσε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον ΠΕΛΑΤΗ απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.
Προκειμένου ο ΠΕΛΑΤΗΣ να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης όπως π.χ. το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης (η χρήση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική), την οποία μπορει να αποστείλει:

 • με συστημένη επιστολή προς τη «Δρουδάκης Μ. & Σια ΟΕ» που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, Λ. Μάχης Κρήτης 49, Τ.Κ. 74100 ή
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ecofuels.gr ή
 • με φαξ στο 28310-57583

Για να τηρήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλάβε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πληροφορηθεί την απόφασή του ΠΕΛΑΤΗ να υπαναχωρήσει.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στο φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που αυτός δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση πώλησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρυνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.7. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική

Αποκλίνοντες από τους παρόντες όροι, ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Οι εξατομικευμένες αυτές συμφωνίες υπερισχύουν των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης του Ρεθύμνου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Στην περίπτωση που κάποιος όρος αποδειχθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά στην εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.